wróć
strona główna
               German (Germany)   English (United Kingdom)  French (France)  Polski (Polska)  

Zobacz Aktualności

Aktualne informacje rady gminy

KONTAKT Z NAMI

32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48  
tel (0 12) 419 17 01-05
fax (0 12) 419 17 05

e-mail: ug@wielka-wies.pl

Pracujemy w następująchych godzinach:
Poniedziałek:      7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Urzędu Gminy:
945-10-00-604
Urząd Gminy / Obrona cywilna i OSP / Ochotnicze Straże Pożarne
Telefon alarmowy 998   
 
Ochotnicze Straże Pożarne i  ochrona przeciwpożarowa
 
Ochotnicze Straże Pożarne  to organizacje, które działają na podstawie: ustawy "Prawo o stowarzyszeniach"statutu  Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenia o celach nie zarobkowych. Samodzielnie określają swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalają akty wewnętrzne dotyczące  działania, a działalność swoją opierają na pracy społecznej swoich członków.
Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, jako stowarzyszenie, zarejestrowana jest w sądzie w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń, posiada swoją siedzibę, osobowość prawną i jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W wypełnianiu swoich celów statutowych jest samodzielna i samofinansująca.
Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
Koszty  zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, bezpłatnego umundurowania, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP i MDP  - w myśl  ustawy o ochronie przeciwpożarowej i zgodnie z jej rygorami - ponosi gmina.
Budżet państwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych,  jeżeli  działają one w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Natomiast szkoleniami członków OSP zajmuje się Państwowa Straż Pożarna,  zgodnie z "SYSTEMEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH  RATOWNICZYCH" zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP i zaakceptowanym przez Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP
Na terenie gminy Wielka Wieś działa 9 Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących miejscowościach:
1. Wielka Wieś
2. Modlnica
3. Bębło
4. Będkowice
5. Biały Kościół
6. Czajowie
7. Giebułtów
8. Modlniczka
9. Tomaszowice
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa mająca na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.
Zgodnie z art. 14. 1.  ustawy o ochronie przeciwpożarowej "Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:
1) walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
2) ratownictwo techniczne,
3) ratownictwo chemiczne,
4) ratownictwo ekologiczne,
5) ratownictwo medyczne,
6)  współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz centrami powiadamiania ratunkowego.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy organizuje się na trzech poziomach:
· wojewódzkim
· powiatowym
· krajowym
Zgodnie z właściwością terytorialną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy tworzą oraz koordynują jego funkcjonowanie, następujące organy władzy :
· wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę,
· starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy powiatowego zespołu reagowania kryzysowego,
· wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego.
W skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączone zostały 2 jednostki OSP z terenu naszej gminy:
1.  OSP Modlnica
2. OSP  Wielka Wieś
 
 
JEDNOSTKI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH  DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY WIELKA WIEŚ:

1. Nazwa organizacji:  Ochotnicza Straż Pożarna Wielka Wieś
 Rok założenia:   1914
 Adres siedziby:   32-089 Wielka Wieś 206 A
 Kontakt:   Remiza - tel. 012  41-91-819
 Przedstawiciele Zarządu: Eugeniusz Żurek - Prezes; Tomasz Dziura - Naczelnik
 Liczba członków:  32
 Zakres działalności:  Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi   zagrożeniami. Ochrona środowiska. Rozwijanie i upowszechnienie działalności kulturalnej oraz sportu. Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.
 Doświadczenie i osiągnięcia:   OSP Wielka Wieś włączona do  Krajowego Systemu Ratowniczo -  Gaśniczego w 1997 roku
 Posiadany sprzęt:    *samochód pożarniczy GBAM Star A26P
     *samochód pożarniczy GBA Jelcz 005
     *przyczepa gaśnicza
     *motopompa Polonia P05
     *agregat prądotwórczy Honda
     *piła spalinowa do drewna
     *system selektywnego alarmowania

2. Nazwa organizacji:  Ochotnicza Straż Pożarna  Modlnica
 Rok założenia:   1892
 Adres siedziby:   32-085 Modlnica 76
 Kontakt:   Remiza - tel. 012 41-92-984Adres e-mail: - ospmodlnica@interia.pl
 Władze:    Krzysztof  Grudzień - Prezes; Jacek Janus - Naczelnik
 Liczba członków:  26
 Zakres działalności:  Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochrona środowiska. Rozwijanie i upowszechnienie działalności kulturalnej oraz sportu. Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.
 Doświadczenie i osiągnięcia:   1. OSP  Modlnica włączona do  Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w 1995 roku
2. w 2006 roku powołana została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
3. bieżąca współpraca z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy
 Posiadany sprzęt:    *samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy ciężki GCBA Jelcz 004,
  *samochód średni GBA Star 244, 
  *motopompa Polonia M8/8,
  *pompa pływająca Niagara,
  *pompa szlamowa Honda ,
  *agregat prądotwórczy,
  *piła spalinowa do drewna
  *system selektywnego alarmowania


3. Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna  Bębło
 Rok założenia: 1919
 Adres siedziby: 32-089 Bębło 85
 Kontakt: 
 Przedstawiciele Zarządu: Łukasz Chochół - Prezes; Henryk Nowakowski - Naczelnik
 Liczba członków: 37
 Zakres działalności: Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochrona środowiska. Rozwijanie i upowszechnienie działalności kulturalnej oraz sportu. Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży
 Doświadczenie i osiągnięcia:   I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych  w 2005 roku
 Posiadany sprzęt:  *samochód pożarniczy  GBA Daimler-Benz z wyposażeniem,
 *motopompa Polonia P05
 *piła spalinowa do drewna
 *system selektywnego alarmowania 

 

4. Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna  Będkowice
 Rok założenia: 1924
 Adres siedziby: 32-089 Będkowice 110
 Kontakt: 
 Przedstawiciele Zarządu: Jacek Gąska - Prezes; Michał Krawczyk - Naczelnik
 Liczba członków: 22
 Zakres działalności: Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochrona środowiska. Rozwijanie i upowszechnienie działalności kulturalnej oraz sportu. Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży
 Doświadczenie i osiągnięcia:   Powołanie MDP
 Posiadany sprzęt:   *samochód pożarniczy GBA Mercedes 1113 z wyposażeniem,
 *motopompa Polonia P05
 *pompa szlamowa
 *agregat prądotwórczy Einhell 2500
 *piła spalinowa do drewna
 *zestaw do ratownictwa medycznego bez tlenoterapii

 

5. Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna  Biały Kościół
 Rok założenia: 1917
 Adres siedziby: 32-089 Biały Kościół 54
 Kontakt: 
 Przedstawiciele Zarządu: Jacek Kowalik - Prezes; Stanisław Krawczyk - Naczelnik
 Liczba członków: 25
 Zakres działalności: Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochrona środowiska. Rozwijanie i upowszechnienie działalności kulturalnej oraz sportu. Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.
 Doświadczenie i osiągnięcia:   
 Posiadany sprzęt:   *samochód pożarniczy GLM Mercedes LF 409 z wyposażeniem,
 *motopompa Polonia P05,

 

6. Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna  Czajowice
 Rok założenia: 1952
 Adres siedziby: 32-089 Czajowice
 Kontakt: 
 Przedstawiciele Zarządu: Jan Kowalik - Prezes; Jan Kowalik - Naczelnik
 Liczba członków: 31
 Zakres działalności: Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochrona środowiska. Rozwijanie i upowszechnienie działalności kulturalnej oraz sportu. Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.
 Doświadczenie i osiągnięcia:   
 Posiadany sprzęt: *samochód pożarniczy  GLM FS Żuk A 15
 *motopompa Polonia P05

 

7. Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna  Giebułtów
 Rok założenia: 1877
 Adres siedziby: 32-085 Giebułtów 3 a
 Kontakt: 
 Przedstawiciele Zarządu: Andrzej Chrzan - Prezes; Wojciech Siembida - Naczelnik
 Liczba członków: 23, w tym 2 kobiety
 Zakres działalności: Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochrona środowiska. Rozwijanie i upowszechnienie działalności kulturalnej oraz sportu. Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.
 Doświadczenie i osiągnięcia:   OSP ma wyszkolonych:-  8 strażaków ratowników w zakresie ratownictwa medycznego, - 8 w zakresie ratownictwa techniczno-drogowego,- 10 w zakresie zabezpieczania zdarzeń drogowych
 Posiadany sprzęt:  *sprzęt ratownictwa medycznego - 2 zestawy PSP-R1,
 *sprzęt hydrauliczny do ratownictwa techniczno-drogowego,
 *sprzęt do neutralizacji zagrożeń środowiska
 *samochód pożarniczy Unipower Pyrenie GCBM,
 *samochód Fiat Ducato SLRt 
 *motopompa Polonia P05
 *agregat prądotwórczy GEKO
 *piła spalinowa do drewna

 

8. Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna  Modlniczka
 Rok założenia: 1903
 Adres siedziby: 32-085 Modlniczka 1 b
 Kontakt: 
 Przedstawiciele Zarządu: Stanisław Grudnik - Prezes;  Maksymilian Czuba - Naczelnik
 Liczba członków: 19
 Zakres działalności: Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochrona środowiska. Rozwijanie i upowszechnienie działalności kulturalnej oraz sportu. Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.
 Doświadczenie i osiągnięcia:   Powołanie MDP
 Posiadany sprzęt:   *samochód pożarniczy GBA Magirus 170D
 *motopompa Polonia P05v pompa wodna Kawasaki
 *radiotelefony przenośne
 *ubrania specjalne UPS
 *agregat prądotwórczy
 *piła spalinowa do drewna                

 

9. Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna  Tomaszowice
 Rok założenia: 1892
 Adres siedziby: 32-085 Tomaszowice 114
 Kontakt: 29
 Przedstawiciele Zarządu: Wiesław Habuda - Prezes; Bronisław Grudnik - Naczelnik
 Liczba członków: 
 Zakres działalności: Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochrona środowiska. Rozwijanie i upowszechnienie działalności kulturalnej oraz sportu. Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.
 Zakres działalności: Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochrona środowiska. Rozwijanie i upowszechnienie działalności kulturalnej oraz sportu. Organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.
 Posiadany sprzęt:   *samochód pożarniczy GBA Man 450
 *motopompa Polonia P05
 *pompa szlamowa Honda
 *piła spalinowa do drewna Husqwarna
 *drabina aluminiowa


Dodaj do Ulubionych Wydrukuj... Poleć stronę

© 2007 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uwagi do stronyL, start, mapa strony, Co to jest Rss

Strona www.old.wielka-wies.pl jest NIE AKTUALNA.
Wszelkie dane (telefony, adresy itp.) moga byc nieaktualne.

Aktualne informacje znajdują się na stronie www.wielka-wies.pl.

Ponadto strona wykorzystuje pliki cookies.
Pozostanie na stronie to automatyczna zgoda na ich wykorzystanie.

CmsNET ver: 2.2.3254.26921, G: S realizacja: www.grupa26.com.pl
Powrót Powrót Do góry Do góry